Rättsliga upplysningar

Användarvillkor

Copyright 2018 Nestlé Skin Health S.A. Med ensamrätt.

All användning av denna webbplats sker enligt de användarvillkor som anges nedan. Användning av denna webbplats innebär att användaren har godkänt att följa följande villkor utan begränsningar.


Information om webbplatsen

Innehållet som tillhandahålls på denna webbplats är avsett som en tjänst till internetgemenskapen och är framtaget för att ge allmän information om ämnet. Informationen i sammanfattningsformuläret är generell och tillhandahålls endast för informationsändamål. Innehållet är inte avsett vara i stället för medicinsk rådgivning eller rekommendationer från vårdpersonal. Du bör inte använda denna information för att diagnostisera eller behandla ett hälsoproblem eller en sjukdom utan att rådgöra med utbildad sjukvårdspersonal.

Galderma stöder inte eller intygar giltigheten eller noggrannheten i behandlingar, läkemedel eller andra produkter än Galdermas som beskrivs, nämns eller diskuteras i någon av de tjänster, databaser eller sidor som är tillgängliga inom eller från denna webbplats eller någon annan Galderma-tjänst eller -publicering. Dessutom lämnar Galderma inga upplysningar om effekt eller lämplighet av sådana produkter eller behandlingar. Innan du agerar på information som finns på webbplatserna godkänner du att du kommer att kontakta din vårdgivare för att avgöra om den information du förlitar dig på är lämplig för dina medicinska förhållanden. Galderma tillhandahåller inte medicinsk rådgivning eller medicinska tjänster.

Med tanke på risken för mänskliga fel eller framsteg i medicinsk kunskap garanterar varken Galderma, dess sponsorer, dess anställda eller andra parter som är involverade i tillhandahållandet av tjänsterna, databaserna eller sidorna som är tillgängliga inom eller från denna webbplats eller någon annan tjänst eller publicering av Galderma att informationen i dessa i alla avseenden är exakt eller fullständig och de är inte ansvariga för eller skyldiga till eventuella fel eller försummelser som kan hittas i sådan information eller för de resultat som erhållits från användningen av sådan information. Du uppmanas att konsultera andra källor och bekräfta informationen i dessa tjänster, databaser eller sidor som är tillgängliga inom eller från denna webbsida eller någon annan tjänst eller publicering av Galderma.

Om felaktig eller på något sätt felaktig information uppmärksammas, görs en rimlig insats för att rätta till eller radera detta. Anmäl sådana problem i Kontakta oss-avsnittet.

Om du representerar media, är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer och e-postadresser nedan:

Mårten Forrest, PR- och kommunikationschef

Affärsområde medicinsk estetik och korrigering

Telefonnummer: 0768-98 11 06

E-postadress: [email protected]

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala

Telefonnummer: 018-444 03 30

Fax: 018-444 03 35

E-postadress: [email protected]

Webbplats: www.galderma.se

Organisationsnummer: 556258-6882


Ansvarsbegränsning

DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER ICKE INTRÅNG. DENNA WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA TEKNISKA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. ÄNDRINGAR GÖRS LÖPANDE AV INFORMATIONEN HÄRI. DESSA ÄNDRINGAR KOMMER ATT INFÖRLIVAS I NYA VERSIONER AV WEBBPLATSEN. GALDERMA KAN GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR I PRODUKTEN/PRODUKTERNA OCH/ELLER PROGRAMMET/PROGRAMMEN SOM BESKRIVS PÅ DENNA WEBBPLATS NÄR SOM HELST.Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag gäller kanske inte för dig.

Under inga omständigheter ska Galderma och dess dotterbolag eller någon tredje part som nämns på denna webbplats hållas ansvariga för några skador (inklusive, utan begränsning, kompensations-, straff-, oavsiktliga eller följdskador), personskada, felaktig död, förlorad vinst eller skada som uppstår från förlorade data eller affärsavbrott som härrör från användningen eller oförmågan att använda denna webbplats eller dess innehåll, vare sig det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd eller annan juridisk teori, och om Galderma eller någon av dess dotterbolag eller någon annan sådan tredje part, informeras om möjligheten för sådana skador.


Bilder och rekommendationer på webbplatsen

Alla bilder på personer som behandlas med Galdermaprodukter på denna webbplats eller någon annan av Galdermas webbplatser är bara exempel på hur resultatet kan se ut och vilka resultat behandlingen har på dessa specifika individer. Bilderna ska inte betraktas som någon form av garanti eller löfte om ett visst resultat vid användning av Galdermas produkter. Variationer av resultatet kan inträffa.

Alla patientrekommendationer på denna webbplats är patienternas egna erfarenheter och åsikter och dessa kanske inte överensstämmer med vad andra kommer att uppleva.


Immateriella rättigheter

Webbplatsen och innehållet är skyddade av en eller flera upphovsrätter, patent, databasrättigheter, varumärken, servicemärken och/eller annan immateriell rättighet och äganderätt som tillhör Nestlé Skin Health S.A, dess dotterbolag och/eller tredje part. Allt innehåll på denna webbplats skyddas av upphovsrätt om inte annat anges. Innehållet på denna webbplats, eller någon del av den, får inte kopieras annat än för icke-kommersiell enskild referens med all upphovsrätt eller annat ägandetillkännagivande, och får därefter inte reproduceras, överföras, distribueras eller visas, inklusive inlägg till nyhetsgrupper, utan uttryckligt skriftligt samtycke från Nestlé Skin Health S.A. Ingen skapande av härlett verk och/eller modifieringar av upphovsrättsskyddat material som finns på denna webbplats får göras utan Nestlé Skin Health S.A skriftliga samtycke i förväg.

Alla produktnamn, sloganer, symboler och företagsnamn, oavsett om de visas i stort tryck eller med varumärkessymboler, är registrerade varumärken, servicemärken och handelsnamn för Nestlé Skin Health S.A., dess dotterbolag, närstående företag eller dess licensgivare. Varumärken från andra parter identifieras när det är möjligt och Galderma erkänner deras rättigheter. Sådana tredjepart-varumärken används för att identifiera sina respektive ägares produkter och tjänster och utgör ingen sponsring eller godkännande från Nestlé Skin Health S.A som kan härledas från användningen av dessa märken.

Ingenting som återges häri ska tolkas som en tilldelning, varken underförstådd, otillbörlig eller enligt annan licensrättighet eller rättighet enligt upphovsrätt, patent eller varumärken som tillhör Nestlé Skin Health S.A eller någon tredje part.