Informacje prawne

Regulamin strony

Copyright 2017 Nestlé Skin Health S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z tej strony internetowej podlega warunkom określonym poniżej. Korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przestrzeganie wszystkich zapisów poniższego regulaminu.

O stronie

Treści zamieszczane na niniejszej stronie mają na celu służyć społeczności internetowej i zostały opracowane w taki sposób, aby przedstawiać ogólne informacje z zakresu poruszanej tutaj tematyki. Zaprezentowane tu podsumowania mają charakter ogólny i służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zawartość strony nie ma na celu zastąpienia porady lekarskiej ani zaleceń pracowników służby zdrowia. Zamieszczonych na stronie informacji nie należy wykorzystywać do celów diagnozowania lub leczenia problemu zdrowotnego bez konsultacji z wykwalifikowanym dostawcą usług medycznych.

Galderma nie rekomenduje ani nie potwierdza słuszności ani zasadności stosowania jakichkolwiek zabiegów, leków lub produktów innych niż produkty firmy Galderma opisane, wymienione lub omówione w ramach usług, w bazach danych lub na podstronach internetowych dostępnych na niniejszej stronie internetowej bądź w ramach innych usług czy w publikacjach firmy Galderma lub za ich pośrednictwem. Ponadto spółka Galderma nie składa żadnych zapewnień dotyczących skuteczności, zasadności ani celowości stosowania tych produktów lub zabiegów. Przed podjęciem działań w związku z informacjami zawartymi na niniejszych podstronach użytkownik zobowiązuje się skonsultować z dostawcą usług medycznych w celu ustalenia, czy informacje, na których się opiera, mają zastosowanie w przypadku jego stanu zdrowia. Przedmiotem działalności firmy Galderma nie jest świadczenie porad ani usług medycznych.

Ze względu na możliwość wystąpienia błędu ludzkiego lub postępu w wiedzy medycznej, ani spółka Galderma, ani jej sponsorzy bądź pracownicy, czy też inne strony zajmujące się dostarczaniem usług, baz danych lub podstron dostępnych na niniejszej stronie internetowej bądź w ramach innych usług czy publikacji spółki Galderma lub za ich pośrednictwem, nie gwarantują, że informacje tutaj zawarte są pod każdym względem rzetelne i kompletne oraz nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia, które mogą znaleźć się w takich informacjach, jak również za skutki ich wykorzystania. Zachęcamy do zapoznania się z innymi źródłami celem potwierdzenia informacji podawanych w ramach usług albo zawartych w bazach danych lub przedstawionych na podstronach internetowych dostępnych na niniejszej stronie internetowej bądź w ramach innych usług czy w publikacjach firmy Galderma lub za ich pośrednictwem.

W przypadku zgłoszenia przez użytkownika błędów lub nieścisłości zostaną podjęte racjonalne starania w celu ich poprawienia lub usunięcia. Problemy tego rodzaju należy zgłaszać za pośrednictwem zakładki Kontakt.

Przedstawiciele mediów mogą nawiązać kontakt ze specjalistami ds. relacji z mediami, korzystając z poniższych numerów kontaktowych i adresów e-mail:

Mårten Forrest, Kierownik ds. PR i komunikacji
Dział ds. medycyny estetycznej i zabiegów
Telefon: +46 (0) 768 98 1106
E-mail: marten.forrest@galderma.com
Seminariegatan 21
752 28 Uppsala, Szwecja
Telefon: +46-(0)18-474 9000
Faks: 46-(0)18-474 9001
E-mail: info.q-med@galderma.com
Strona internetowa: www.galderma.com
Nr rejestr. przedsiębiorstwa: 556258-6882

Ograniczenie odpowiedzialności

STRONA INTERNETOWA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. STRONA INTERNETOWA MOŻE ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. DO INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ MOGĄ BYĆ OKRESOWO WPROWADZANE ZMIANY, KTÓRE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE W DOKONYWANYCH AKTUALIZACJACH. SPÓŁKA GALDERMA MOŻE W DOWOLNYM MOMENCIE WPROWADZIĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY W PRODUKCIE/PRODUKTACH I/LUB W PROGRAMIE/PROGRAMACH OPISANYM/OPISANYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ. W niektórych obszarach wyłączenie gwarancji dorozumianych nie jest dozwolone. Wówczas powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania.

Spółka Galderma i jej spółki zależne lub podmioty trzecie wymienione na niniejszej stronie internetowej w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym szkody mogące skutkować roszczeniem o charakterze kompensacyjnym lub sankcyjnym oraz szkody uboczne i wynikowe), obrażenia ciała, śmierć zawinioną, utratę zysków lub szkody wynikające z utraty danych lub przerwy w działalności wynikającej z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszej strony internetowej lub jej zawartości, z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej, umownej, deliktowej lub określone w oparciu o jakąkolwiek inną teorię prawną, a także bez względu na to, czy spółkę Galderma, jej spółki zależne lub podmioty trzecie powiadomiono o możliwości zaistnienia takiej szkody.

Zdjęcia i opinie pacjentów zamieszczone na stronie

Wszelkie zdjęcia osób, u których zastosowano produkty Galderma, zamieszczone na tej stronie internetowej lub na jakiejkolwiek innej stronie internetowej spółki Galderma ilustrują jedynie przykładowe wyniki i efekty uzyskane u konkretnych osób. Nie stanowią one żadnej gwarancji ani obietnicy osiągnięcia określonego efektu w wyniku stosowania produktów firmy Galderma. Uzyskane efekty mogą się różnić od prezentowanych.

Wszelkie opinie pacjentów przedstawione na tej stronie internetowej opierają się na ich własnych doświadczeniach oraz ocenie i mogą być odmienne od doświadczeń innych osób.

Własność intelektualna

Niniejsza strona internetowa i jej zawartość są chronione jednym lub kilkoma prawami autorskimi, patentami, prawami do baz danych, znakami towarowymi, znakami usługowymi i/lub innymi prawami własności intelektualnej oraz prawami wynikającymi z własności, których posiadaczem jest spółka Nestlé Skin Health S.A., jej spółki zależne i/lub podmioty trzecie. Cała zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim, o ile nie zaznaczono inaczej. Zawartość niniejszej strony internetowej lub jej części nie może być kopiowana w inny sposób niż do własnego użytku w celach niekomercyjnych z zachowaniem wszelkich informacji dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; ponadto nie może być powielana, przesyłana, rozpowszechniana lub wyświetlana, w tym umieszczana w grupach dyskusyjnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Nestlé Skin Health S.A. Tworzenie opracowań i/lub modyfikacji materiałów chronionych prawami autorskimi zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Nestlé Skin Health S.A. jest niedozwolone.

Wszystkie nazwy produktów, slogany, symbole i nazwy firm — niezależnie od tego, czy zapisane są wielkimi literami bądź czy towarzyszy im symbol znaku towarowego, czy też nie — są zastrzeżonymi znakami towarowymi, znakami usługowymi i nazwami handlowymi spółki Nestlé Skin Health S.A., jej spółek zależnych, podmiotów z nią powiązanych lub jej licencjodawców. Znaki towarowe innych podmiotów są w miarę możliwości oznaczone, a spółka Galderma uznaje ich prawa. Takie znaki towarowe podmiotów trzecich są używane do identyfikacji produktów i usług ich właścicieli. Użycie tych znaków nie oznacza, że Nestlé Skin Health S.A. sponsoruje takie podmioty lub je rekomenduje.

Treści zawartych na niniejszej stronie internetowej nie należy interpretować jako przyznających przez dorozumienie, estoppel lub w inny sposób jakiekolwiek prawa licencyjne lub prawa wynikające z praw autorskich, patentów lub znaków towarowych będących własnością Nestlé Skin Health S.A. lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.