Juridiske vilkår

Vilkår for bruk

Copyright 2017 Nestlé Skin Health S.A. Med enerett.

All bruk av dette nettstedet er underlagt vilkårene for bruk angitt nedenfor. Ved å bruke dette nettstedet godtar brukeren å være bundet av følgende vilkår, uten begrensninger.

Informasjon om nettsted

Innholdet på dette nettstedet er ment som en tjeneste til internettsamfunnet og er utarbeidet for å gi generell informasjon om temaet som beskrives på nettstedet. Informasjonen gis i sammendragsform, er av generell art og er utelukkende informativ. Innholdet skal ikke erstatte medisinsk rådgivning eller anbefalinger fra kompetent helsepersonell. Du skal ikke bruke denne informasjonen til å diagnostisere eller behandle et helseproblem eller en sykdom uten å rådføre deg med kompetent helsepersonell.

Galderma verken godkjenner eller bekrefter gyldigheten eller nøyaktigheten til eventuelle behandlinger, legemidler eller produkter som ikke er Galderma-produkter, og som beskrives, nevnes eller diskuteres på noen tjeneste, database eller sider som er tilgjengelige på eller fra dette nettstedet eller noen annen tjeneste eller publikasjon fra Galderma. Galderma gir heller ingen garantier angående effekten eller egnetheten til slike produkter eller behandlinger. Du samtykker i at du vil rådføre deg med helsepersonell for å få bekreftet at den aktuelle informasjonen gjelder for dine medisinske tilstander, før du foretar deg noe basert på informasjon på disse nettsidene. Galderma er ikke en tilbyder av medisinsk rådgivning eller medisinske tjenester.

Potensialet for menneskelig svikt samt medisinske framskritt gjør at verken Galderma, konsernets sponsorer, ansatte eller andre parter som er involvert i levering av tjenestene, databasene eller sidene som er tilgjengelige på eller fra dette nettstedet eller noen annen tjeneste eller publikasjon fra Galderma, garanterer for at informasjonen deri på alle måter er nøyaktig eller fullstendig, og de er ikke ansvarlige for eventuelle feil eller utelatelser i slik informasjon eller for resultater som er en følge av bruken av slik informasjon. Du oppfordres til å konsultere andre kilder for å få bekreftet informasjonen på tjenester, databaser eller sider som er tilgjengelige på eller fra dette nettstedet eller noen annen tjeneste eller publikasjon fra Galderma.

Dersom vi underrettes om feilaktig eller på annen måte unøyaktig informasjon, vil vi iverksette rimelige tiltak for å rette eller slette slik informasjon. Rapporter slike problemer under Kontakt oss.

Er du medlem av pressen og ønsker å snakke med en av våre pressekontakter, finner du relevante telefonnumre og adresser nedenfor:

 

Mårten Forrest, Head of PR & Communication

Aesthetic & Corrective Business

Telefon: +46 (0) 768 98 1106

E-post: marten.forrest@galderma.com

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala, Sverige

Telefon: +46-(0)18-474 9000

Faks: 46-(0)18-474 9001

E-post: info.q-med@galderma.com

Nettsted: www.galderma.com

Organisasjonsnummer: 556258-6882

 

Ansvarsbegrensning

NETTSTEDET LEVERES "SOM DET ER", UTEN UTTRYKKELIGE ELLER STILLTIENDE GARANTIER AV NOE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. NETTSTEDET KAN INNEHOLDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL. INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET ENDRES REGELMESSIG; SLIKE ENDRINGER VIL BLI INNLEMMET I NYE VERSJONER AV NETTSTEDET. GALDERMA KAN NÅR SOM HELST FORBEDRE OG/ELLER ENDRE PRODUKTET/PRODUKTENE OG/ELLER PROGRAMMET/PROGRAMMENE SOM BESKRIVES PÅ DETTE NETTSTEDET.
Ettersom enkelte jurisdiksjoner ikke tillater fraskrivelse av ansvar for stilltiende garantier, kan det hende at ovennevnte fraskrivelse ikke gjelder for deg.

Ikke under noen omstendighet skal Galderma og dets tilknyttede selskaper, eller noen tredjepart som nevnes på dette nettstedet, ha ansvar for skader (inkludert, men ikke begrenset til, skadeserstatning, straffeerstatning, tilfeldige skader eller følgeskader), personskade, død, tap av fortjeneste eller skader som følge av tap av data eller driftsavbrudd som skyldes bruk av, eller manglende evne til å bruke, dette nettstedet eller dets innhold, uansett om det er basert på garanti, avtale, erstatningsrett eller annen juridisk teori, og uansett om Galderma eller dets tilknyttede selskaper eller aktuell tredjepart har blitt underrettet om muligheten for slike skader.

Bilder og pasientutsagn på nettstedet

Bilder av personer som er behandlet med Restylane, og som vises på dette nettstedet, eller et annet Galderma-nettsted, er kun eksempler på mulige resultater av behandlingen og effekten som behandlingen har hatt på de aktuelle enkeltpersonene. Bildene skal ikke anses som en garanti eller et løfte om at bruk av Galderma-produktene vil gi et bestemt resultat. Resultater kan variere.

Pasientutsagnene på dette nettstedet er pasientenes egne erfaringer og oppfatninger og kan avvike fra andre personers opplevelser.

Immaterielle eiendeler

Nettstedet og innholdet er beskyttet av en eller flere opphavsretter, patenter, databaserettigheter, varemerker, servicemerker og/eller andre immaterielle rettigheter og eiendomsretter eid av Nestlé Skin Health S.A, dets tilknyttede selskaper og/eller tredjeparter. Med mindre annet er spesifisert, er alt innhold på dette nettstedet opphavsrettslig beskyttet. Det er ikke tillatt å kopiere innholdet på dette nettstedet, eller deler av det, for noe annet formål enn som en ikke-kommersiell, personlig referanse, og en slik kopi skal inkludere alle tekster om opphavsrett og eiendomsrett, og den skal ikke reproduseres, overføres, distribueres eller vises fram etterpå, heller ikke publiseres i nyhetsgrupper, uten uttrykkelig, skriftlig samtykke fra Nestlé Skin Health S.A. Det skal ikke lages bearbeidede og/eller modifiserte versjoner av det opphavsrettslig beskyttede materialet på dette nettstedet uten skriftlig forhåndssamtykke fra Nestlé Skin Health S.A.

Alle produktnavn, slagord, symboler og firmanavn, uansett om de står med stor skrift eller ikke eller med eller uten varemerkesymboler, er registrerte varemerker, servicemerker og varebetegnelser for Nestlé Skin Health S.A., dets tilknyttede selskaper eller dets rettighetshavere. Varemerker tilhørende andre parter er identifisert der det er mulig, og Galderma anerkjenner deres rettigheter. Slike tredjepartsvaremerker benyttes for å identifisere produktene og tjenestene til sine respektive eiere, og Nestlé Skin Health S.As bruk av disse varemerkene skal ikke forstås som en støtte eller godkjennelse fra konsernet Nestlé Skin Health S.As side.

Ingenting i disse juridiske vilkårene skal forstås som en tildeling av lisensrettigheter eller rettigheter tilknyttet opphavsrett, patenter eller varemerker tilhørende Nestlé Skin Health S.A eller tredjepart, verken underforstått, ved estoppel eller på annet vis.