Juridische kennisgeving

Gebruiksvoorwaarden

Copyright 2017 Nestlé Skin Health S.A. Alle rechten voorbehouden.

Op alle gebruik van deze website zijn de hieronder vermelde voorwaarden van toepassing. Wie deze website gebruikt, stemt ermee in zich aan onderstaande voorwaarden te houden, zonder dat hieraan beperkingen worden gesteld.


Informatie over de website

De inhoud van deze website is bedoeld als service voor de internetgemeenschap en is opgesteld om algemene informatie te bieden over het onderwerp van deze website. De informatie, die in beknopte vorm wordt verstrekt, is algemeen van aard en wordt uitsluitend geboden voor informatiedoeleinden. De inhoud is niet bedoeld ter vervanging van onderbouwd medisch advies of aanbevelingen van medische zorgprofessionals. U dient deze informatie niet te gebruiken voor het vaststellen of behandelen van een gezondheidsprobleem of aandoening zonder te overleggen met een gekwalificeerd medisch zorgverlener.

Galderma onderschrijft of bevestigt niet de geldigheid dan wel juistheid van behandelingen, medicatie of andere dan Galderma-producten die worden beschreven, genoemd of besproken in diensten, databanken of pagina’s die toegankelijk zijn binnen of vanaf deze website of enige andere dienst of publicatie van Galderma. Voorts doet Galderma geen beweringen over de doeltreffendheid, toepasselijkheid of geschiktheid van dergelijke producten of behandelingen. U stemt ermee in dat u, alvorens u te laten leiden door informatie op de webpagina’s, advies zult inwinnen bij uw medische zorgverlener om te bepalen of de informatie waarop u vertrouwt, van toepassing is op uw medische aandoeningen. Galderma houdt zich niet bezig met het geven van medisch advies of het verlenen van medische diensten.

Met het oog op de mogelijkheid van menselijke fouten of voortschrijdende medische kennis garanderen Galderma, noch sponsors of werknemers van Galderma, noch andere partijen die betrokken zijn bij het aanbieden van de diensten, databanken of pagina’s die toegankelijk zijn op of vanaf deze website of andere diensten of publicaties van Galderma, dat de informatie op deze website in ieder opzicht juist of volledig is en zijn zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies die in dergelijke informatie kunnen voorkomen, of voor de resultaten die worden verkregen uit het gebruik van dergelijke informatie. Wij moedigen u aan om andere bronnen te raadplegen om bevestiging te krijgen voor de informatie in de genoemde diensten, databanken of pagina’s die toegankelijk zijn op of vanaf deze website of andere diensten of publicaties van Galderma.

Indien foutieve of anderszins onjuiste informatie onder onze aandacht wordt gebracht, zullen wij ons in redelijkheid inspannen om deze te corrigeren of te verwijderen. Wij vragen u om dergelijke problemen te melden onder Contact.

Bent u een mediavertegenwoordiger en wenst u in contact te komen met een van onze PR-professionals? Hieronder vindt u de telefoonnummers en 
e-mailadressen van de betreffende personen:

Mårten Forrest, Hoofd PR & Communicatie

Aesthetic & Corrective Business

Tel.: +46 (0) 768 98 1106

E-mail: marten.forrest@galderma.com

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala, Zweden

Tel.: +46-(0)18-474 9000

Fax: 46-(0)18-474 9001

E-mail: info.q-med@galderma.com

Website: www.galderma.com

Corporate registratienr: 556258-6882

Beperking van aansprakelijkheid


Beperking van aansprakelijkheid

DEZE WEBSITE WORDT GEBODEN IN DE FEITELIJKE STAAT (“AS IS”) ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK DAN WEL STILZWIJGEND, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. DEZE WEBSITE KAN TECHNISCHE ONJUISTHEDEN OF TYPEFOUTEN BEVATTEN. IN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE WORDEN PERIODIEK WIJZIGINGEN AANGEBRACHT; DEZE WIJZIGINGEN WORDEN OPGENOMEN IN NIEUWE VERSIES VAN DE WEBSITE. GALDERMA KAN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN HET/DE PRODUCT(EN) EN/OF HET/DE PROGRAMMA(‘S) DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN BESCHREVEN.  Binnen sommige rechtsgebieden is uitsluiting van stilzwijgende garanties niet toegestaan. Derhalve is het mogelijk dat bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing is.

Galderma en zijn gelieerde ondernemingen of derden die op deze website worden genoemd, kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (inclusief, zonder beperking, compensatoire, punitieve, incidentele of gevolgschade), persoonlijk letsel, dood door schuld, winstderving of schade die voortvloeit uit verloren geraakte gegevens of bedrijfsonderbreking als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of de inhoud daarvan, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid is gebaseerd op een overeenkomst, garantie, onrechtmatige daad of enige andere theoretische aansprakelijkheid en ongeacht of Galderma of zijn gelieerde ondernemingen of een derde op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.


Afbeeldingen en ervaringen van patiënten op de website

Alle foto’s op deze website of enige andere website van Galderma van mensen die zijn behandeld met Galderma-producten zijn slechts voorbeelden van hoe het resultaat kan worden en tonen welke resultaten de behandelingen hebben gehad op de betreffende personen. De foto’s mogen niet worden beschouwd als enige vorm van garantie of belofte van een bepaald resultaat met het gebruik van de producten van Galderma. De resultaten kunnen variëren.

Ervaringen van patiënten op deze website zijn de eigen ervaringen en meningen van de patiënten en kunnen afwijken van wat anderen zullen ervaren.


Intellectueel eigendom

Op de website en de inhoud ervan rusten een of meerdere auteursrechten, octrooien, databankrechten, handelsmerken, dienstmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten en vermogensrechten van Nestlé Skin Health S.A., gelieerde ondernemingen en/of derden. De volledige inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders is aangegeven. De inhoud van deze website of een deel daarvan mag alleen worden gekopieerd ten behoeve van niet-commerciële, persoonlijke raadpleging met behoud van alle copyrightvermeldingen of andere aanduidingen van auteursrecht, en mag daarna niet worden gereproduceerd, doorgegeven, verspreid of weergegeven, met inbegrip van posten in nieuwsgroepen, zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Nestlé Skin Health S.A. Het maken van afgeleide werken en/of het aanbrengen van wijzigingen in het auteursrechtelijk beschermde materiaal op deze website is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Nestlé Skin Health S.A.

Alle productnamen, slogans, symbolen en bedrijfsnamen, al dan niet in grote letters of met de handelsmerksymbolen, zijn wettig gedeponeerde handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van Nestlé Skin Health S.A., dan wel gelieerde ondernemingen, aanverwante ondernemingen of licentiegevers. Handelsmerken van andere partijen worden waar mogelijk gesignaleerd en Galderma erkent hun rechten. Dergelijke handelsmerken van derden worden gebruikt om de producten en diensten van hun respectievelijke eigenaren te signaleren. Aan het gebruik van deze merken dienen geen gevolgtrekkingen te worden verbonden met betrekking tot sponsoring of goedkeuring door Nestlé Skin Health S.A.

Niets op deze website dient te worden uitgelegd als verlening, door middel van implicatie, uitsluiting of anderszins, van licentierechten of rechten uit hoofde van auteursrechten, octrooien of handelsmerken van Nestlé Skin Health S.A. of derden.